ಪಂಡಿತ, ‘ಮೂರ್ಖ ಕತ್ತೆ’ ಮತ್ತು ಮುಲ್ಲಾ ನಸ್ರುದ್ದೀನ್ : ಹಗುರ ಮನ

mulla8

Leave a Reply