‘ನಾವು ಬದುಕುವುದದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?’ : ಶಿಷ್ಯನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ರಾ-ಉಮ್ ಉತ್ತರ

Ra um final

~ ಯಾದಿರಾ
ವಾ-ಐನ್-ಸಾಇಲ್ ಪರಿವ್ರಾಜಕನಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಕಿರಿಯ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹೊಣೆಯೂ ರಾ-ಉಮ್ ಮೇಲೆಯೇ ಬಿದ್ದಿತ್ತು.
ಹೊಸತಾಗಿ ಆಶ್ರಮ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವವರ ಬಳಿ ನೂರಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತಿದ್ದವು. ಮತ್ತು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಗಹನವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಆಗಿರುತ್ತಿದ್ದವು. ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಗಹನವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ರಾ-ಉಮ್‌‌ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶಿಷ್ಯರ ಕಲಿಕೆ ಎಂಬುದು ಅನುಭವಜನ್ಯವಾಗಬೇಕಿತ್ತು.

ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರೂ ಕಿರಿಯನಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದ ಶಿಷ್ಯನೊಬ್ಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ.
‘ನಾವು ಬದುಕುವುದದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?’

ಈ ಗಹನವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಹಿರಿ-ಕಿರಿಯ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲಾ ರಾ-ಉಮ್ ಸುತ್ತ ನೆರೆದರು. ಅವಳ ಉತ್ತರವೇನಂಬ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇತ್ತು.

ರಾ-ಉಮ್ ಒಮ್ಮೆ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಒಳಗೆಳೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟಳು.
ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಳು, ‘ಇದನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು’

Advertisements

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.