ಕರಗೇನಿ ಸಾಗರದಾಗ ಉಪ್ಪಿನ್ಹಾಂಗ : ಒಂದು ರೂಮಿ ಪದ್ಯ

ಮೂಲ : ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ರೂಮಿ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

rumi china

 

Leave a Reply