ಝೆನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜೋಶು ಯಾರು? : ಅರಳಿಮರ Story Poster

ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಒಬ್ಬ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಝೆನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜೋಶು ಯಾರು!? 

joshu

Leave a Reply