ದೈವದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಿಸುವುದು ಸಾವು : ದಿನಕ್ಕೊಂದು ರುಬಾಯಿ

ಮೂಲ : ಉಮರ್ ಖಯ್ಯಾಮ್ | ಕನ್ನಡ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

umar

Leave a Reply