ಕಳಚಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಪರದೆ…. : ದಿನಕ್ಕೊಂದು ರುಬಾಯಿ

ಮೂಲ : ಉಮರ್ ಖಯ್ಯಾಮ್ | ಕನ್ನಡ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

umar2

Leave a Reply