ಭಗವಂತನನ್ನು ಬೋರು ಹೊಡೆಸುವುದಕ್ಕಿಂತ…. : ಸೂಫಿ ಒಝ್ಕಾಯ ಪದ್ಯ

suf

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

Leave a Reply