ಶ್ರೀರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಲೇಬೇಕಾದ 9 ಸಂಗತಿಗಳು

ರಾಮ ನವಮಿಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದಿರಲೇಬೇಕಾದ 9 ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ವರಿಗೂ ಶ್ರೀರಾಮ ನವಮಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು…. 

1 ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರ

ram1

2 ಅವತಾರ ಕಾರಣ

ram2

3 ರಾಮನೆಂಬ ಹೆಸರು

ram3

4 ರಾಘವ ರಾಮ

ram4

5 ದಾಶರಥಿ

ram5

6 ಸೀತಾಸ್ವಯಂವರ

ram6

7 ಕೋದಂಡ ರಾಮ

ram7

 

8 ಅವತಾರ ಸಮಾಪ್ತಿ

ram8

9 ರಾಮಪುತ್ರರು

ram9

Leave a Reply