ಬಲಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಶ್ರೀ ಹನುಮದ್ಭುಜಂಗಪ್ರಯಾತ ಸ್ತೋತ್ರ

ಹನುಮದ್ಭುಜಂಗಪ್ರಯಾತಸ್ತೋತ್ರವು ಪಠಿಸಲು, ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿಡಲು ಮತ್ತು ನಿತ್ಯವೂ ಸ್ತುತಿಸಲು ಸುಂದರವೂ ಸರಳವೂ ಆಗಿದೆ. 

ಪ್ರಪನ್ನಾಗರಾಗಂ ಪ್ರಭಾಕಾಂಚನಾಂಗಂ
ಜಗದ್ಭೀತಿಶೌರ್ಯಂ ತುಷಾರಾದ್ರಿಧೈರ್ಯಮ್ |
ತೃಣೀಭೂತಹೇತಿಂ ರಣೋದ್ಯದ್ವಿಭೂತಿಂ
ಭಜೇ ವಾಯುಪುತ್ರಂ ಪವಿತ್ರಾಪ್ತಮಿತ್ರಮ್ ||

ಕಾಂತಿಯುಕ್ತನಾದ, ಶೂರನಾದ, ಧೀರನಾದ, ಅಗ್ನಿಜ್ವಾಲೆಯನ್ನುಮೀರಿಸುವಂಥ ವಾಯುಪುತ್ರನನ್ನು ಭಜಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಭಜೇ ಪಾಮರಂ ಭಾವನೀನಿತ್ಯವಾಸಂ
ಭಜೇ ಬಾಲಭಾನುಪ್ರಭಾಚಾರುಹಾಸಮ್ |
ಭಜೇ ಚಂದಿಕಾಕುಂದಮಂದಾರಹಾಸಂ
ಬಜೇ ಸಂತತಂ ರಾಮಭೂಪಾಲದಾಸಮ್ ||

ಭಕ್ತರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ನೆಲೆಸಿರುವ, ಬಾಲಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣದಂತೆ ಸುಂದರವಾದ ನಗುವುಳ್ಳ, ಬೆಳದಿಂಗಳ ಮಂದಾರದಂಥ ಮುಖವುಳ್ಳ, ಶ್ರೀರಾಮಸೂತನಾದ ಆಂಜನೇಯನನ್ನು ಸತತವೂ ಭಜಿಸುತ್ತೇನೆ.

ರಮಾನಾಥರಾಮ ಕ್ಷಮಾನಾಥರಾಮ
ಹ್ಯಶೋಕೇ ಸಶೋಕಾಂ ವಿಹಾಯ ಪ್ರಮರ್ಷ |
ವನಾತದ್ಘನಾನಾಂ ಜೀವನಂ ದಾನವಾನಾಂ
ವಿಪಾಟ್ಯ ಪ್ರಹರ್ಷಾತ್ ಹನೂತ್ತ್ವಮೇವ ||

ಶ್ರೀರಾಮನಿಗಾಗಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ಅರಸಿ ಹೊರಟ, ಅಶೋಕವನದಲ್ಲಿ ಶೋಕಭರಿತಳಾಗಿರುವ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ನೋವು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ದಾನವರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ ಮಹಾತ್ಮ ನೀನು.

ಮಹಾಯೋಗಿನೋ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಯೋ ವಾ
ನ ಜಾನಂತಿ ತತ್ತ್ವಂ ನಿಜಂ ರಾಘವಸ್ಯ |
ಕಥಂ ಜ್ಞಾಯತೇ ಹೀದೃಶೇ ನಿತ್ಯಮೇವ
ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಭೋ ವಾನರೇಂದ್ರೋ ನಮಸ್ತೇ ||
ಮಹಾಯೋಗಿಗಳಾಗಲೀ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವತೆಗಳಾಗಲೀ ರಾಘವನ ನಿಜಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನನ್ನಂಥವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿದೀತು? ವಾನರೇಂದ್ರನೇ, ಪ್ರಸನ್ನನಾಗು; ಮತ್ತು ನನಗೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಉದ್ಧರಿಸು.

Leave a Reply