ಓಫುರೋ ಸ್ನಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊಂಡೈಗೆ ಹೈಕೂಯಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದು… : ಝೆನ್ ಸಂಭಾಷಣೆ

ಓಫುರೋ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಮೈಗಳ್ಳತನ ತೋರುತ್ತಿದ್ದ ಮೊಂಡೈಗೆ ಝೆನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೈಕೂಯಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ…!? 

zen hak

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

Leave a Reply