ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೈಕೂಯಿನ್ : ಎರಡು ಝೆನ್ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು

ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರದಲ್ಲೇ ಅರಿವು ನೀಡುವ ಝೆನ್ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಚುಟುಕಲ್ಲೇ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಹಾ ಎರಡು ಕಿರು ಸಂಭಾಷಣೆ…

zen hy

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

Leave a Reply