ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೈಕೂಯಿನ್ : ಎರಡು ಝೆನ್ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು

ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರದಲ್ಲೇ ಅರಿವು ನೀಡುವ ಝೆನ್ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಚುಟುಕಲ್ಲೇ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಹಾ ಎರಡು ಕಿರು ಸಂಭಾಷಣೆ…

zen hy

Leave a Reply