ಗೊಂಬೆ, ಬುದ್ಧ, ಮಗು, ಅಪ್ಪ…. : ಒಂದು ಪದ್ಯ

ಅದು ಬೊಂಬೆಯಲ್ಲ ಕಣೇ, ‘ಬುದ್ಧ’ ಎಂದ ಅಪ್ಪ….

new

Leave a Reply