ಹೇಗಿದೆ ದುಃಖ, ರುಚಿಯಾಗಿದೆಯಾ? : ಒಂದು ರೂಮಿ ಪದ್ಯ

ದುಃಖವನ್ನು
ಬಟ್ಟಲಲ್ಲಿ ಸುರಿದುಕೊಂಡು
ಚಪ್ಪರಿಸುತ್ತ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಸಂಕಟವನ್ನು
ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ಮಾತಿಗೆಳೆದೆ ;

” ಹೇಗಿದೆ ದುಃಖ? ರುಚಿಯಾಗಿದೆಯಾ?”

“ಓಹ್ ! ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡೆ ”

ಕಿರುಚಿತು ಸಂಕಟ.

“ನನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿದೆ ನೀನು,
ಮಾರಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ
ನಿನ್ನ ದಯೆಯೆಂದು ಗೂತ್ತಾದ ಮೇಲೆ
ಹೇಗೆ ತಾನೆ ಮಾರಲಿ? ”

~ ರೂಮಿ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

Leave a Reply