ತಿಳಿ ಬೆಳಗು : ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ #3

ಸತ್ಪುರುಷರು ಹೇಗಿರುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೇ? ಸುಭಾಷಿತರು ಮೂರೇಮೂರು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಕೇಳಿ….

AM subhashita 3

Leave a Reply