ತಿಳಿಬೆಳಗು : ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ #4

ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷಗಳು ಚತುರ್ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳೆಂದು ನಾವು ಬಲ್ಲೆವು. ಆದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಸುಭಾಷಿತಕಾರರು ಹೇಳುವ ಸರಳ ಉಪಾಯ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ….

AM subhashita 4

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

Leave a Reply