ತಿಳಿಬೆಳಗು : ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ #4

ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷಗಳು ಚತುರ್ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳೆಂದು ನಾವು ಬಲ್ಲೆವು. ಆದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಸುಭಾಷಿತಕಾರರು ಹೇಳುವ ಸರಳ ಉಪಾಯ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ….

AM subhashita 4

Leave a Reply