ತಿಳಿ ಬೆಳಗು : ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ #6

ಕಟ್ಟವರನ್ನು ದೂಷಿಸಿ ಫಲವಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವೇಮನನ ಈ ವಚನದ ಭಾವಾರ್ಥ….

AM subhashita 6

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

Leave a Reply