ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಹೇಗೋ ಹಾಗೇ ಗೆಳೆತನದ ಚಿತ್ರ ಕೂಡಾ… | ರೂಮಿ ಪದ್ಯ

sufi poem

Leave a Reply