ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಹೇಗೋ ಹಾಗೇ ಗೆಳೆತನದ ಚಿತ್ರ ಕೂಡಾ… | ರೂಮಿ ಪದ್ಯ

sufi poem

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

Leave a Reply