ನೀನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹುಡುಕುವುದೇನು? : ಅತ್ತಾರ್ ಪದ್ಯ

ಸೂಫಿ ಫರೀದ್ ಉದ್ದಿನ್ ಅತ್ತಾರನ ಒಂದು ಪದ್ಯ… | ಅನುವಾದ : ಚೇತನಾ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ

sufi poem 2

Leave a Reply