ದುಃಖವನು ಬಲ್ಲೆ ನಾನು, ದೇವರನೂ ಬಲ್ಲೆ…. : ಲಾಲ್ ಡೇಡ್ ಪದ್ಯ

ಮೂಲ : ಲಾಲ್ ಡೇಡ್ (ಲಲ್ಲೇಶ್ವರಿ) | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚೇತನಾ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ

lalla padya

1 Comment

Leave a Reply