ದುಃಖವನು ಬಲ್ಲೆ ನಾನು, ದೇವರನೂ ಬಲ್ಲೆ…. : ಲಾಲ್ ಡೇಡ್ ಪದ್ಯ

ಮೂಲ : ಲಾಲ್ ಡೇಡ್ (ಲಲ್ಲೇಶ್ವರಿ) | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚೇತನಾ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ

lalla padya

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

1 Response

Leave a Reply