ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿರು : ರೂಮಿ ಪದ್ಯ

ಮೂಲ: ಜಲಾಲುದ್ದಿನ್ ರೂಮಿ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

rumi poem

Leave a Reply