ಆರೋಗ್ಯಭಾಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸೂರ್ಯಕವಚ ಸ್ತೋತ್ರ ~ ನಿತ್ಯಪಾಠ

ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ರಚಿಸಿದ ಸೂರ್ಯಕವಚ ಸ್ತೋತ್ರ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲಿದೆ…

ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಉವಾಚ :
ಶೃಣುಷ್ವ ಮುನಿಶಾರ್ದೂಲ ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ಕವಚಂ ಶುಭಮ್ |
ಶರೀರಾರೋಗ್ಯದಂ ದಿವ್ಯಂ ಸರ್ವ ಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಕಮ್ ||1||
ಭಾವಾರ್ಥ: ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ಹೇಳಿದರು, “ಎಲೈ ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠನೇ! ಮಂಗಲದಾಯಕವೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವೂ, ದೇಹಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತಹದೂ, ಸಮಸ್ತ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವಂತಹದೂ ಆದ ಸೂರ್ಯಕವಚವನ್ನು ನಿನಗೆ ಬೋಧಿಸುತ್ತೇನೆ, ಕೇಳು.
ದೇದೀಪ್ಯಮಾನ ಮುಕುಟಂ ಸ್ಫುರನ್ಮಕರ ಕುಂಡಲಮ್ |
ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಸಹಸ್ರಕಿರಣಂ ಸ್ತೋತ್ರಮೇತುದುದೀರಯೇತ್ ||2||
ಭಾವಾರ್ಥ: ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಕಿರೀಟವುಳ್ಳವನೂ, ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೊಸಳೆಯಾಕಾರದ ಕರ್ಣಾಭರಣ ಧರಿಸಿದವನೂ, ಸಾವಿರ ಕಿರಣಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವವನೂ ಆದ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು.
ಶಿರೋಮೇ ಭಾಸ್ಕರಃ ಪಾತು ಲಲಾಟಂ ಮೇSಮಿತದ್ಯುತಿಃ |
ನೇತ್ರೇ ದಿನಮಣಿಃ ಪಾತು ಶ್ರವಣೇವಾಸರೇಶ್ವರಃ ||3||
ಭಾವಾರ್ಥ: ನನ್ನ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ಭಾಸ್ಕರನೆಂದು ಹೆಸರಾದ ಸೂರ್ಯನು ರಕ್ಷಿಸಲಿ. ನನ್ನ ಹಣೆಯನ್ನು ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ಪ್ರಕಾಶವುಳ್ಳ ಸೂರ್ಯದೇವನು ಕಾಪಾಡಲಿ. ದಿನಮಣಿಯು ನಯನಗಳನ್ನೂ, ದಿನಾಧಿಪತಿಯು ನನ್ನ ಕಿವಿಗಳನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸಲಿ.

ಘ್ರಾಣಂ ಫರ್ಮಘೃಣಿಃ ಪಾತು ವದನಂ ವೇದವಾಹನಃ |
ಜಿಹ್ವಾಂ ಮೇ ಮಾನವಃ ಪಾತು ಕಂಠಂ ಮೇ ಸುರವಂದಿತಃ ||4||
ಭಾವಾರ್ಥ: ನನ್ನ ನಾಸಿಕವನ್ನು ಉಷ್ಣ ಕಿರಣನೂ, ಮುಖವನ್ನು ವೇದವಾಹನನೂ ಕಾಪಾಡಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಮಾನವಂತನೂ, ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಸುರರಿಂದ ನಮಿಸಲ್ಪಡುವಂಥವನೂ ಆದ ಸೂರ್ಯದೇವನು ಕಾಪಾಡಲಿ.

ಸ್ಕಂಧೌ ಪ್ರಭಾಕರಃ ಪಾತು ವಕ್ಷಃ ಪಾತು ಜನಪ್ರಿಯಃ |
ಪಾತು ಪಾದೌ ದ್ವಾದಶಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಾಂಗಂ ಸಕಲೇಶ್ವರಃ ||5||
ಭಾವಾರ್ಥ: ಪ್ರಭಾಕರನು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿಯೂ, ಜನಪ್ರಿಯನಾದ ರವಿಯು ಎದೆಯನ್ನೂ ಕಾಪಾಡಲಿ. ದ್ವಾದಶಾತ್ಮನು ಪಾದಗಳನ್ನೂ, ಸರ್ವಾಂಗಗಳನ್ನು ಸಕಲಾಧಿಪತಿಯೂ ಕಾಪಾಡಲಿ.

ಸೂರ್ಯ ರಕ್ಷಾತ್ಮಕಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಲಿಖಿತ್ವಾ ಭೂರ್ಜಪತ್ರಕೇ |
ದಧಾತಿ ಯಃಕರೇತಸ್ಯ ವಶಗಾಃ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಯಃ ||6||
ಭಾವಾರ್ಥ: ಸೂರ್ಯನ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯುವ ಈ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಭುಜಪತ್ರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಲಭಿಸುವವು.

ಸುಸ್ನಾತೋ ಯೋ ಜಪೇತ್ಸಮ್ಯಗ್ಯೋSಧೀತೇಸ್ವಸ್ಥಮಾನಸಃ |
ಸ ರೋಗಮುಕ್ತೋ ಧೀರ್ಘಾಯುಃ ಸುಖಂ ಪುಷ್ಟಿಂ ಚ ವಿಂದತಿ ||7||
ಭಾವಾರ್ಥ: ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುವವರು ರೋಗಮುಕ್ತರಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಶಾಲಿಯಾಗುವರು. ಧೀರ್ಘಾಯುಷ್ಮಂತರೂ ಸ್ವಸ್ಥ ಶರೀರಿಗಳೂ ಆಗಿ ಬಾಳುವರು.

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.