ಸಂಪತ್ತು – ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಪಂಚರತ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ~ ನಿತ್ಯಪಾಠಗಳು

ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ರಚಿಸಿದ ಶ್ರೀಲಲಿತಾ ಪಂಚರತ್ನ ಸ್ತೋತ್ರದ ಮೂಲಪಾಠ ಮತ್ತು ಸರಳ ಕನ್ನಡಾನುವಾದ ಇಲ್ಲಿದೆ….

ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಾಮಿ ಲಲಿತಾ ವದನಾರವಿಂದಂ
ಬಿಂಬಾಧರಂ ಪೃಥುಲ ಮೌಕ್ತಿಕ ಶೋಭಿನಾಸಮ್ |
ಆಕರ್ಣ ಧೀರ್ಘ ನಯನಂ ಮಣಿಕುಂಡಲಾಢ್ಯಂ
ಮಂದಸ್ಮಿತಮ್ ಮೃಗಮದೋಜ್ವಲ ಭಾಲದೇಶಮ್  ||1||

ಭಾವಾರ್ಥ : ತೊಂಡೆಯ ಹಣ್ಣನ್ನು ಹೋಲುವ  ತುಟಿ; ದೊಡ್ಡ ಮುತ್ತಿನ ಮೂಗುತಿಯಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ನಾಸಿಕ; ಕಿವಿಯತನಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ವಿಶಾಲವಾಗಿರುವ ನಯನಗಳು; ಮಣಿಯ ಕರ್ಣಕುಂಡಲಗಳು;  ಮಂದಹಾಸವನ್ನು ಬೀರುತ್ತಿರುವ  ತುಟಿಗಳು; ಹಾಗೂ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವ ಕಸ್ತೂರಿಯ ತಿಲಕ; ಇವುಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿರುವ ತಾಯಿ ಲಲಿತೆಯ ಮುಖಕಮಲವನ್ನು ನಾನು ಉಷಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಪ್ರಾತರ್ಭಜಾಮಿ ಲಲಿತಾ ಭುಜಕಲ್ಪವಲ್ಲೀಂ
ರಕ್ತಾಂಗುಲೀಯ ಲಸದಂಗುಲಿ ಪಲ್ಲವಾಢ್ಯಾಮ್ |
ಮಾಣಿಕ್ಯ ಹೇಮ ವಲಯಾಂಗದ ಶೋಭಮಾನಾಂ
ಪುಂಡ್ರೇಕ್ಷುಚಾಪ ಕುಸುಮೇಷು ಸೃಣೀರ್ದಧಾನಮ್  ||2||

ಭಾವಾರ್ಥ : ಹೊಳೆಯುವ ಕೆಂಪು ಹರಳಿನ ಉಂಗುರ ಧರಿಸಿದ ಚಿಗುರಿನಂತೆ ಕಾಣುವ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವಳೂ; ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಬಳೆಗಳು ಹಾಗೂ ತೋಳ್ಬಂದಿಗಳಿಂದ ಶೋಭಾಯಮಾನಳಾಗಿರುವವಳೂ; ಕಬ್ಬನ್ನು ಬಿಲ್ಲನ್ನಾಗಿಸಿ ಹೂಬಾಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಬತ್ತಳಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವವಳು ಆದ ತಾಯಿ ಲಲಿತೆಯ ತೋಳುಗಳೆಂಬ ಕಲ್ಪಲತೆಯನ್ನು ನಾನು ಬೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಜಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಪ್ರಾತರ್ನಮಾಮಿ ಲಲಿತಾ ಚರಣಾರವಿಂದಂ
ಭಕ್ತೇಷ್ಟ ದಾನ ನಿರತಂ ಭವ ಸಿಂಧು ಪೋತಮ್ |
ಪದ್ಮಾಸನಾದಿ ಸುರನಾಯಕ ಪೂಜನೀಯಂ
ಪದ್ಮಾಂಕುಶ ಧ್ವಜ ಸುದರ್ಶನ ಲಾಂಛನಾಢ್ಯಮ್  ||3||

ಭಾವಾರ್ಥ: ಸದಾ ಭಕ್ತರು ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕರುಣಿಸುವಲ್ಲಿ ವ್ಯಸ್ತಳೂ; ಸಂಸಾರ ಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಲು ಹರಿಗೋಲಾಗಿರುವವಳೂ; ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಪೂಜನೀಯವಾಗಿರುವವಳೂ; ಕಮಲ, ಅಂಕುಶ, ಧ್ವಜ, ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಮೊದಲಾದ ಲಾಂಛನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವಳೂ ಆದ ತಾಯಿ ಲಲಿತೆಯ ಪಾದ ಕಮಲಗಳಿಗೆ ನಾನು ಬೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಪ್ರಾತಃ ಸ್ತುವೇ ಪರಶಿವಾಂ ಲಲಿತಾಂ ಭವಾನೀಂ
ತ್ರಯಂತ ವೇದ್ಯ ವಿಭವಾಂ ಕರುಣಾನವದ್ಯಾಮ್ |
ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ವಿಲಯ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇತುಭೂತಾಂ
ವಿದ್ಯೇಶ್ವರೀಂ ನಿಗಮಮ ವಾಙ್ಮನಸಾತಿ ದೂರಾಮ್  ||4||

ಭಾವಾರ್ಥ: ವೇದ ವೇದಾಂಗಗಳಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟವಳೂ; ದಯಾನಿಧಿಯಾಗಿ ಶ್ಲಾಘನೀಯಳಾದವಳೂ; ಜಗದ ಸೃಷ್ಟಿ – ಸ್ಥಿತಿ – ಲಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾಗಿರುವ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪಿಯೂ, ವೇದಗಳಿಗೆ ನಿಲುಕದವಳೂ, ಮನಸು – ಮಾತಿಗೂ ಅತೀತಳಾದವಳೂ; ಪರಮೇಶ್ವರನ ಒಡತಿಯೂ; ಜಗನ್ಮಾತೆಯೂ ಆಗಿರುವ ತಾಯಿ ಲಲಿತೆಯನ್ನು ನಾನು ಬೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಪ್ರಾತರ್ವದಾಮಿ ಲಲಿತೇ ತವ ಪುಣ್ಯ ನಾಮ
ಕಾಮೇಶ್ವರೀತಿ ಕಮಲೇತಿ ಮಹೇಶ್ವರೀತಿ |
ಶ್ರೀ ಶಾಂಭವೀತಿ ಜಗತಾಂ ಜನನೀ ಪರೇತಿ
ವಾಗ್ದೇವತೇತಿ ವಚಸಾ ತ್ರಿಪುರೇಶ್ವರೀತಿ  ||5||

ಭಾವಾರ್ಥ: ಕಾಮೇಶ್ವರಿ, ಕಮಲೆ, ಮಹೇಶ್ವರಿ, ಶಾಂಭವಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠಳಾಗಿರುವ ಜಗಜ್ಜನನಿ, ವಾಗ್ದೇವಿ, ತ್ರಿಪುರೇಶ್ವರಿ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ತಾಯಿ ಲಲಿತೆಯ ಪುಣ್ಯ ನಾಮಗಳನ್ನು ನಾನು ಬೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಜಪಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಯಃ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಚಕಮಿದಂ ಲಲಿತಾಂಬಿಕಾಯಾಃ
ಸೌಭಾಗ್ಯದಂ ಸುಲಲಿತಂ ಪಠತಿ ಪ್ರಭಾತೇ |
ತಸ್ಮೈ ದದಾತಿ ಲಲಿತಾ ಝಟಿತಿ ಪ್ರಸನ್ನಾ
ವಿದ್ಯಾಂ ಶ್ರಿಯಂ ವಿಮಲ ಸೌಖ್ಯಮನಂತ ಕೀರ್ತಿಮ್ ||6 ||

ಭಾವಾರ್ಥ: ಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿಯಾದ, ಸುಂದರವೂ ಸುಲಭವೂ ಆದ ತಾಯಿ ಲಲಿತಾಂಬಿಕೆಯ ಈ ಐದು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಉಷಃಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪಠಿಸುತ್ತಾರೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ದೇವಿಯು ಪ್ರಸನ್ನಳಾಗಿ ವಿದ್ಯೆ, ಸಂಪತ್ತು, ಶೋಭೆ, ಸೌಖ್ಯ, ಹಾಗೂ ಅಸೀಮ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತಾಳೆ.

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.