ಶಮ್ಸ್ ಹೇಳಿದ ಪ್ರೇಮದ ನಲವತ್ತು ನಿಯಮಗಳು : ನಿಯಮ #33

ಮೂಲ : ಶಮ್ಸ್ ಎ ತಬ್ರೀಝ್ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ಜಗತ್ತು ನಿಂತಿರೋದೇ
‘ಕೊಡು-ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ’ ಯ
ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇಲೆ.

ಒಂದು ಹನಿ ಅಂತಃಕರಣ,
ಒಂದು ತುಣುಕು ಕೇಡು ಕೂಡ
ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೋಸವಿಲ್ಲದಂತೆ
ವಾಪಸ್ಸಾಗಿ
ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರುತ್ತವೆ.

ಯಾರಾದರೂ
ಖೆಡ್ಡಾ ತೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದರೆ
ನೆನಪಿರಲಿ, ಭಗವಂತ
ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ತಂತ್ರಗಾರ.

ಈ ಮಾತನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಂಬಿ,
ಒಂದು ಎಲೆ ಕೂಡ ಕಂಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಭಗವಂತನ ಅಣತಿಯಿಲ್ಲದೆ.

ಅದ್ಭುತವಾದುದನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ
ಏನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು.

32ನೇ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ : https://aralimara.com/2020/02/13/sufi-86/

1 Comment

Leave a Reply