ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ : ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತು

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ… ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ…. ~ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತು

Leave a Reply