ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ : ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತು

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ… ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ…. ~ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತು

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

Leave a Reply