ನಿನ್ನ ನೋವಿಗೆ ಇಲಾಜು…. | ಸೂಫಿ ಪದ್ಯ

ಮೂಲ : ಸರ್ಮದ್ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಸುನೈಫ್ ವಿಟ್ಲ

 

Leave a Reply