ನಿನ್ನ ನೋವಿಗೆ ಇಲಾಜು…. | ಸೂಫಿ ಪದ್ಯ

ಮೂಲ : ಸರ್ಮದ್ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಸುನೈಫ್ ವಿಟ್ಲ

 

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

Leave a Reply