ಶ್ರೀ ರಾಮನವಮಿ ಶುಭಾಶಯ

ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶ್ರೀರಾಮನ ಈ ಆರು ಗುಣಗಳು ನಮಗೆ ಆದರ್ಶವಾಗಲಿ…

Leave a Reply