ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಮಣಿಯದವರು ಯಾರು? : ಭರ್ತೃಹರಿಯ ಶೃಂಗಾರ ಶತಕ

ಮೂಲ : ಭರ್ತೃಹರಿ, ಶೃಂಗಾರ ಶತಕ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

 

Leave a Reply