ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಮಣಿಯದವರು ಯಾರು? : ಭರ್ತೃಹರಿಯ ಶೃಂಗಾರ ಶತಕ

ಮೂಲ : ಭರ್ತೃಹರಿ, ಶೃಂಗಾರ ಶತಕ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

 

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

Leave a Reply