ವಿಚಲಿತರಾಗುವರು ಒಂದು ಕ್ಷಣ…! : ಭರ್ತೃಹರಿಯ ಶೃಂಗಾರ ಶತಕ

ಮೂಲ: ಭರ್ತೃಹರಿ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

Leave a Reply