ವಿಚಲಿತರಾಗುವರು ಒಂದು ಕ್ಷಣ…! : ಭರ್ತೃಹರಿಯ ಶೃಂಗಾರ ಶತಕ

ಮೂಲ: ಭರ್ತೃಹರಿ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

Leave a Reply