ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾದವೇ ಸರಿ : ದಿನದ ಸುಭಾಷಿತ

ಆಕರ : ಸುಭಾಷಿತ ಮಂಜರಿ

 

Leave a Reply