ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾದವೇ ಸರಿ : ದಿನದ ಸುಭಾಷಿತ

ಆಕರ : ಸುಭಾಷಿತ ಮಂಜರಿ

 

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

Leave a Reply