ಅವರು ಹಾಗಂದರೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ… : ಸೂಫಿ ಕಾರ್ನರ್

ಮೂಲ: ಶಮ್ಸ್ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

“ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ
ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ “

ಹೀಗೆ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದರೆ
ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ,

“ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಹೂಗಳುತ್ತಿರುವುದು ನೀನು,
ಅವ ಕೇವಲ ನೆಪ ಮಾತ್ರ “

“ ಆ ಮನುಷ್ಯ ನಿನ್ನ ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ”

ಹೀಗೆ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೈಸಲು ಮುಂದಾದಲ್ಲಿ,
ಅವನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ

“ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ , ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನೀನು,
ಅವ, ಬರೀ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ”

“ ಅವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಸೂಯೆ “

ಎಂದವರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಿರಲಿ,

“ ಅಸೂಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ,
ಮೊದಲ ರೀತಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು ಸ್ವರ್ಗದ ದಾರಿ,
ಈ ಅಸೂಯೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹುರುಪು ತುಂಬುತ್ತದೆ.

ಕಿರ್ರಾ ಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಸೂಯೆ,
ಮೇವ್ಲಾನಾ ಗೆ ನನ್ನ ಕುರಿತು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು

ಇದಕ್ಕಿಂತ ಖುಶಿಯ ವಿಚಾರ ಬೇರೆ ಯಾವುದು?

ಇಡೀ ದಿನ ನಾನು ಮಾತಾಡುವುದು
ಈ ಅಸೂಯೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೇ,

ಆದರೆ ಆ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ಸರ ನರಕದ ಹಾದಿ,

ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿ
ಅವನ ಹಿಂದೆ ಸಾಗಬೇಕೆನ್ನುವುದು

~

(ಮೇವ್ಲಾನಾ : ರೂಮಿ, ಕಿರ್ರಾ : ರೂಮಿಯ ಹೆಂಡತಿ)

Leave a Reply