ಅದುವೇ ಹರೆಯ… | ಭರ್ತೃಹರಿಯ ಶೃಂಗಾರ ಶತಕದಿಂದ

ಆಧಾರ : ಭರ್ತೃಹರಿಯ ಶೃಂಗಾರ ಶತಕ | ರಚನೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

Leave a Reply