ಕೋಝಾನನ ಸಾವಿನ ಪದ್ಯ

ಜೆನ್ ಬಿಕ್ಖು ಕೋಝಾನ್ ಇಚಿಕ್ಯು’ನ ಸಾವಿನ ಪದ್ಯ, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

Leave a Reply