ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ … | ಸೂಫಿ Corner

ಮೂಲ: ಶಮ್ಸ್ ತಬ್ರೀಝಿ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

1 Comment

Leave a Reply