ಉತ್ತರ ನಿನ್ನ ಕೈಲೇ ಇದೆ : Tea time story

ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ : ಅಲಾವಿಕಾ

Leave a Reply