ಕೋಲಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ… : ಝೆನ್ ‘death poem’

ಝೆನ್ ಬಿಕ್ಖು ‘ಗೋಕು’ವಿನ ‘ಸಾವಿನ ಪದ್ಯ’. ಮೂಲ : ಗೋಕು | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

Leave a Reply