ಕೋಲಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ… : ಝೆನ್ ‘death poem’

ಝೆನ್ ಬಿಕ್ಖು ‘ಗೋಕು’ವಿನ ‘ಸಾವಿನ ಪದ್ಯ’. ಮೂಲ : ಗೋಕು | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

Leave a Reply