ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಭಾಗವತದಿಂದ 5 ಸುಭಾಷಿತಗಳು

ದಿನದ ಶುಭಾರಂಭಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಭಾಗವತದ ಐದು ಸದ್ವಿಚಾರಗಳು…

1

164

2

167

3

166

4

165

5

408

6 Comments

  1. ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿರ್ಲಿಪ್ತ ಹಾಗೂ ನಶ್ವರಮನೊಭವದಲ್ಲಿದುವು ಜೀವನದ ನಿಜವಾದ ಸಾಧನೆ

Leave a Reply