ಇದು ಅರ್ಥವೇ ಆಗದ ಕಿಚ್ಚು : ಸೂಫಿ Corner

ಮೂಲ : ನಜತ್ ಸೂಫಿ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

Leave a Reply