ಅಲಂಕಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆಯುಧ ಕೂಡಾ : ಶೃಂಗಾರ ಶತಕದಿಂದ…

ಆಕರ: ಭರ್ತೃಹರಿಯ ಶೃಂಗಾರ ಶತಕ | ರಚನೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

Leave a Reply