‘ಮರಳು ಮತ್ತು ನೊರೆ’ಯಿಂದ ಒಂದು ಪದ್ಯ

ಮೂಲ: ಖಲೀಲ್ ಜಿಬ್ರಾನನ Sand and foam | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

Leave a Reply