‘ಮರಳು ಮತ್ತು ನೊರೆ’ಯಿಂದ ಒಂದು ಪದ್ಯ

ಮೂಲ: ಖಲೀಲ್ ಜಿಬ್ರಾನನ Sand and foam | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

Leave a Reply