ಸಂತ ಲಾಲ್ ಡೇಡಳ ಒಂದು ಪದ್ಯ | Sufi corner

ಮೂಲ: ಲಾಲ್ ಡೇಡ್ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಅಲಾವಿಕಾ

Leave a Reply