ಸಂತ ಲಾಲ್ ಡೇಡಳ ಒಂದು ಪದ್ಯ | Sufi corner

ಮೂಲ: ಲಾಲ್ ಡೇಡ್ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಅಲಾವಿಕಾ

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

Leave a Reply