ವರ ಕವಿಯ ಸಖೀಗೀತ | ಗುಚ್ಛ 1

ದ.ರಾ.ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಪದ್ಯಗಳಿಂದಾಯ್ದ ಪ್ರೇಮ, ಅನುಭಾವ, ಅರಿವು, ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಹನಿಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸುವ ಸರಣಿ ಇದು.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Leave a Reply