ಶೃಂಗಾರ ಶತಕದಿಂದ 3 ಹೂಬಾಣಗಳು…

ಆಕರ: ಭರ್ತೃಹರಿಯ ಶೃಂಗಾರ ಶತಕ | ರಚನೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

2

3

Leave a Reply