ಕಾವಲು ಕಾಯುವ ಕೆಲಸ : Tea time story

ಕಾವಲು ಕಾಯುವ ಕೆಲಸ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂದಿದ್ಯಾಕೆ ನಸ್ರುದ್ದೀನ್!? ಈ ಚಿಕ್ಕಥೆ ಓದಿ… | ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

Leave a Reply