ವರ ಕವಿಯ ಸಖೀಗೀತ | ಗುಚ್ಛ 2

ದ.ರಾ.ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಪದ್ಯಗಳಿಂದಾಯ್ದ ಪ್ರೇಮ, ಅನುಭಾವ, ಅರಿವು, ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಹನಿಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸುವ ಸರಣಿ ಇದು.

2

3

4

5

6

(ಈ posterಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು pinterest ಇಂದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರಕಾರರ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಆಭಾರಿ)

Leave a Reply