ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನಸ್ರುದ್ದೀನ್ ಕಥೆ : Tea time story

ಸಲೀಮ ತಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದನೋ ಇಲ್ಲವೋ!

Leave a Reply