ನಸ್ರುದ್ದೀನನ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಥೆ: Tea time story

ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿಯವ ನಸ್ರುದ್ದೀನನಿಗೆ ಯಾವ ಮೂರ್ಖ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟ? ಈ ಚಿಕ್ಕಥೆ ಓದಿ…

Leave a Reply