ಖರ್ಜೂರ ಮಾರದ ನಸ್ರುದ್ದೀನ್ ! : Tea time story

ಮುಲ್ಲಾ ನಸ್ರುದ್ದೀನ್ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಖರ್ಜೂರ ಮಾರಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ಯಾಕೆ!?

Leave a Reply