ಖರ್ಜೂರ ಮಾರದ ನಸ್ರುದ್ದೀನ್ ! : Tea time story

ಮುಲ್ಲಾ ನಸ್ರುದ್ದೀನ್ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಖರ್ಜೂರ ಮಾರಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ಯಾಕೆ!?

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

Leave a Reply