ಜಪಾನೀ ಹಾಯ್ಕುಗಳು… ಈ ದಿನದ ಕಂತು

ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

2

3

4

5

6

Leave a Reply