ಏಸು : ಎರಡು ಜಿಬ್ರಾನ್ ಪದ್ಯಗಳು

ಮೂಲ : ಖಲೀಲ್ ಜಿಬ್ರಾನ್ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

Leave a Reply