ರೂಮಿಯದೊಂದು ಕೊಳಲಿನ ಕವಿತೆ : ಸೂಫಿ Corner

ಮೂಲ : ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ರೂಮಿ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

Leave a Reply